Kursi "Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas"

Arodorganizācijās, viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ir veicināt drošus un veselīgus darba apstākļus saviem biedriem. Lai varētu šos jautājumus risināt, izšķiroša nozīme ir arodaktīva un uzticības personas (UP) zināšanām darba aizsardzības jautājumos.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība septembrī organizēja mācību grupu LBAS mācību centra licenzētos kursos "Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas" apguvei darbinieku uzticības personām (UP), par darba aizsardzību atbildīgām personām, arodorganizāciju priekšsēdētājiem.

Kursa tematikā – par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem, starpnozaru darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Papildus- aktuālākā informācija par izmaiņām ugunsdrošības jomā, ko nosaka 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” / jaunie noteikumi stājās spēkā jau 01.09.2016/ 

Atgādinām, ka, Pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu:

14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība
(2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācības uzsākšanu darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.
(3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.