Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības Informatīvajā diena.

Arodbiedrības biedri ieguva zināšanas par:
- jaunajām  prasībām  obligāto veselība pārbaužu veikšanas kārtībā
(MK not.Nr.447  Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība )   -Mārtiņš Pužuls
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  konsultants darba aizsardzības jautājumos

- Jaunajiem  noteikumiem  dokumentu  izstrādāšanā un noformēšanā
(MK. not.Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība)- Ieva Kalve
Dr.oec., Mg.pae
vairāk nekā 20 gadus vada mācības un konsultē dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautājumos

Vispārējās datu aizsardzības regulas  un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasību ievērošana  personas datu apstrādē un aizsardzībā realizācija praksē-Anna Vladimirova-Krjukova
Advokātu biroja COBALT juriste,sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Notika diskusija -Darba koplīgums un Atlīdzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums.Diskusijā piedalījās:
Irēna Liepiņa
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece
Edgars Korčagins 
LR Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors
Inga Ošiņa
VARAM Nodrošinājuma direktora vietniece, 
Sandra Zariņa
Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja,
Karīna Platā 
juriste, maģistre personāla vadībā