Privātuma politika

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (turpmāk tekstā – Arodbiedrība), lai nodrošinātu savu funkciju izpildi un mērķu sasniegšanu, savas darbības ietvaros apstrādā noteikta veida informāciju par fiziskām personām.

 

Ar šo personas datu aizsardzības politiku mēs vēlamies jūs informēt par Arodbiedrības veikto personas datu apstrādi un jūsu tiesībām attiecībā uz to. Mēs vēlamies uzsvērt savu stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norādām, ka visā jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Arodbiedrību nodrošināsim personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Personas datu apstrāde var attiekties gan uz esošajiem, gan bijušajiem Arodbiedrības biedriem un pakalpojumu izmantotājiem, bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem Arodbiedrības darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Arodbiedrību.

 

Apstrādājot personas datus, Arodbiedrība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citus datu apstrādi un privātumu regulējošos normatīvos aktus.

 

Arodbiedrība atsevišķiem datu apstrādes nolūkiem var noteikt papildu noteikumus, par ko tiksiet informēts brīdī, kad sniegsiet attiecīgos datus.

 

Datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Reģistrācijas numurs: 40008044751

Adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

E-pasta adrese: lpda@lbas.lv

 

 

1. Datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

 

Arodbiedrība veic personas datu apstrādi šādos nolūkos:

 

1.1. biedru reģistra uzturēšana. Iesniedzot Arodbiedrībai iestāšanās iesniegumu, tajā norādiet noteiktus personas datus. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārzinim uzlikts juridisks pienākums, kā arī pārziņa leģitīmās intereses –­ saziņas ar biedriem īstenošana.

 

1.2. tālākizglītības pasākumu (informatīvo dienu, semināru u. tml.) rīkošana. Iesniedzot pieteikšanas anketu un aizpildot reģistrācijas lapu pasākumā ar kontaktinformāciju attiecīgās informācijas saņemšanai, jūs piekrītat informācijas saņemšanai no Arodbiedrības par tās rīkotajiem pasākumiem. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, un dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

1.3. ievietojot publikāciju Arodbiedrības mājaslapā www.lpda.lv, jūs piekrītat savu personas datu – vārda, uzvārda, iegūtās izglītības, kā arī fotoattēla – apstrādei. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, un dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

1.4. grāmatvedība, maksājumu informācijas apstrāde. Mēs saņemam jūsu maksājumu informāciju, kad veicat Arodbiedrības biedru iemaksas. Personas datu apstrādes juridiskais pamats – pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

 

1.5. darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana. Arī darba tiesisko attiecību ietvaros tiek apstrādāti darbinieku personas dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

 

1.6. līgumu izpilde. Slēdzot līgumus, tajos tiek norādīti konkrēti personas dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats – pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

 

1.8. rīkoto pasākumu atspoguļošana mājaslapā. Arodbiedrības rīkotie pasākumi var tikt fotografēti. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses – Arodbiedrības darbības atspoguļošana reprezentatīviem un vēsturiskiem nolūkiem.

 

Arodbiedrība jūsu personas datus var apstrādāt papīra vai elektroniskajā formātā. Personas datu apstrādi var veikt pārziņa nozīmēta persona, arodorganizācijas priekšsēdētājs. Arodbiedrībā apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

 

2. Datu aizsardzības principi, glabāšanas laiks

 

Arodbiedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Regulas 5. pantā noteiktos personas datu apstrādes principus:

 

2.1. personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā;

 

2.2. personas datus vāc tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;

 

2.3. personas dati, ko apstrādā, ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai tos, kas nepieciešami to apstrādes nolūkos;

 

2.4. apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās; veic visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;

 

2.5. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams konkrētajiem apstrādes nolūkiem;

 

2.6. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tajā skaitā aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

 

Arodbiedrība saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams funkciju izpildei un attiecīgo datu apstrādes nolūku sasniegšanai, kā arī tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim jūsu personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ievākti.

 

Ja personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz tai veiktās personas datu apstrādes likumīgumu.

 

 

3. Informācijas apmaiņa

 

Personas dati var tikt nodoti apstrādātājiem, ja tas nepieciešams Arodbiedrības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Nododot jūsu personas datus apstrādātājiem, mēs pārliecināsimies, ka tie sniedz pietiekamas garantijas personas datu drošībai, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā.

 

Tāpat Arodbiedrība var nodot jūsu personas datus kontrolējošajām un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti Latvijas teritorijā un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

Arodbiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

 

 

4. Jūsu tiesības personas datu apstrādē

 

Saskaņā ar Regulu jums ir šādas tiesības:

 

4.1. tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus;

 

4.2. gadījumā, ja personas datu apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot attiecīgu pieprasījumu Arodbiedrībai: Bruņinieku iela 29/31 2, Rīga, LV-1001 vai nosūtot ar elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi: lpda@lbas.lv

 

4.3. tiesības pieprasīt bez maksas sniegt informāciju par to, kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam;

 

4.4. tiesības prasīt jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi, dzēst jūsu personas datus, ja nepastāv pamats to apstrādei, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja datu apstrāde balstās uz piekrišanu.

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir bažas par to, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: lpda@lbas.lv, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

 

Ja neesat apmierināti ar to, kā Arodbiedrība izskata sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

 

 

5. Izmaiņas privātuma politikā

 

Arodbiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī šajā privātuma politikā izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājaslapā: www.lpda.lv.