Pieteikšanās

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura atzīst Latvijas Pašvaldību darbinieku Arodbiedrības Statūtus, arodbiedrības darbības programmu, mērķus un uzdevumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu
Pieteikuma forma – iesniegums.
Iesniegumu iesniedz savas darba vietas arodorganizācijā vai Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības valdē, ja darba vietā nav arodbiedrības ( individuālais biedrs).
Pēc arodbiedrības lēmējinstitūcijas pozitīva lēmuma saņemšanas, arodorganizācija izsniedz biedra karti.
Biedru naudas apmērs tiek noteikts 1% apmērā no arodbiedrības biedra mēneša ienākumiem.

PIETEIKUMA ANKETA