LPDA

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība


     PIESAKIES!    

JAUNUMI

17.01.2020. Aktualitātes Dzimumu līdztiesības jomā...

17.01.2020. Aktualitātes sociālās drošības jomā 2020.gadā.pdf...

05.12.2019. 
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  informatīvajā dienā arodbiedrības biedri ieguva jaunas zināšanas par :
- elektronisko dokumentu apriti pašvaldībās : normatīvie akti, elektroniskie dokumenti, noformējums, aprite, glabāšana - Zita Janitēna Ozolnieku novada pašvaldības kancelejas vadītāja...

22.11.2019. Latvijas Pāsvaldību darbinieku informtīvā diena 5.decembrī.
Tēmas :Īsi par elektronisko dokumentu apriti pašvaldībās : normatīvie akti, elektroniskie dokumenti, noformējums, aprite. 
Informācijas drošības kultūra 2019: kiberdrošība: kāpēc jādomā par drošības kultūru savā pašvaldībā...

15.11.2019. Latvijas Republikas 101.gadadienas  priekšvakarā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvoja labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības. Nominācijā “Labākā arodorganizācija 2019” LBAS balvu un atzinības rakstus saņēma  Valkas novada pašvaldības arodorganizācija,priekšsēdētāja Līga Metuzāle...

14.11.2019. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar F. Eberta fonda atbalstu 14. novembrī organizēja  Darba tiesību forumu. Foruma tēmas: Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija,Darba likuma piemērošanas problēmjautājumi,Valsts Darba inspekcijas loma  darba strīdu izskatīšanā,Trauksmes celšanas likums  Komercnoslēpuma aizsardzības likums u.c.aktuāli jautājumi...

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darboties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības. Darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas intereses:

- strādājošo brīvas apvienošanās tiesības,
- tiesības uz informāciju un konsultācijām ar darba devēju,
- strādājošo darba tiesības, t. sk. uz taisnīgu darba samaksu un sociālo garantiju paaugstināšanu,
- darba apstākļu uzlabošanu.

Arodbiedrība savā darbībā pastāvīgi risina uzdevumus, kuri nodrošina mērķu sasniegšanu un izmanto tādas darbības formas un metodes, kuras apmierina arodbiedrības biedru intereses.

Svarīgākie uzdevumi ir:
- sadarboties ar darba devēju biedru pārstāvēšanā darba tirgū, slēdzot Darba koplīgumus,
- veikt biedru izglītošanu,
- informēt biedrus un sabiedrību par arodbiedrības darbību,
- piedalīties darba aizsardzības procesu nodrošināšanā darbavietās,
- piedalīties starptautiskās arodbiedrības kustības aktivitātēs,
- piedalīties ekonomiskās un sociālās attīstības programmu izstrādāšanā, kuras skar darba apstākļus, darba samaksu un sociālos jautājumus,
- iesniegt priekšlikumus darba devēju lēmumu grozīšanai, apturēšanai vai atcelšanai, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu,
- veicināt jaunu biedru iesaistīšanu, iesaistīt arodbiedrības darbā jauniešus.

Mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei Arodbiedrība:

- rīko sarunas un konsultācijas ar darba devējiem Darba koplīguma noslēgšanai,
- kontrolē noslēgto Darba koplīgumu izpildi un sagatavo priekšlikumus to uzlabošanai,
risina jautājumus par arodbiedrības biedru taisnīgu darba samaksu un piedalās darba samaksas sistēmas pilnveidošanā,
- realizē arodbiedrības biedru apdrošināšanas programmas un veic pasākumus, lai izveidotu un pilnveidotu atsevišķu profesiju darbinieku priekšlaicīgu pensionēšanos,
- seko, lai darba devējs ievērotu darba aizsardzības noteikumus,
- risina darba strīdus,
- nodrošina informācijas pieejamību arodbiedrības biedriem.

VĒSTURE

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība dibināta 1997. gada 30. maijā, kad notika 1. kongress. Laika posmā no 1997. līdz 2015. gadam notikuši pieci kongresi. No 1997. līdz 2015. gadam priekšsēdētājas pienākumus veica Sniedze Sproģe, kura bija arī arodbiedrības dibināšanas iniciatore, Anda Strautniece un Lidija Legzdiņa. 2015. gada 29. aprīlī notika arodbiedrības 5. kongress, kurā valdes priekšsēdētājas amatā ievēlēja Inesi Lāčaunieci.
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrībā apvienoti biedri no visiem Latvijas reģioniem - Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un galvaspilsētas Rīgas.

STATŪTI

STRUKTŪRA

Lēmējinstitūcija 

 

Kongress - Kongresa delegātus ievēl arodorganizācijas

Padome - Padomes locekļus izvirza Kongresa delegāti, un padomes locekļus ievēl Kongress

Revidents  - Revidenta kandidatūru izvirza Kongresa delegāti, un Revidentu ievēl Kongress

 

Izpildinstitūcijas

 

Valde  - Valdes locekļu kandidatūras izvirza Kongresa delegāti, un valdes locekļus ievēl Kongress

Arodorganizācija - Arodorganizāciju izveido trīs biedri un ievēl komiteju

GRĀMATAS

Latvijas Brīvo arodbiedrība savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu "Atlīdzības likums ar komentāriem"

atlidzibaslikumsarkomentariem.pdf

Rokasgrāmata arodbiedrībām "ISO 45001 — Jaunā veselības un drošības standarta piemērošana darbavietā.

ETUC_rgr_lv.pdf