LPDA

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība


     PIESAKIES!    

JAUNUMI

03.10.2019. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvā dienā 3.oktobrī arodbiedrības biedri tika informāti par :
- par administratīvi teritoriālo reformu-Madars Lasmanis ,VARAM  ministra padomnieks
 ...

02.07.2019. Pagājušā nedēļā Briselē ETUC organizēja akciju par darbinieku darba apstākļiem karstas vasaras laikā. Tika pieņemta rezolūcija “  Par ES rīcības nepieciešamību, lai aizsargātu darbiniekus no augstām temperatūrām darba vietās”  ( sk. pielikumā).
Latvijā darba vietu mikroklimata prasības nosaka normatīvie akti un rekomendācijas...

02.05.2019. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Starptautiskajai darba aizsardzības dienai  veltītajā konferencē piedalījās Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības arodorganizāciju priekšsēdētāji,uzticības personas un darba aizsardzības speciālisti no Valkas,Jelgavas novada,Atašienas,Talsiem,Jaunpils,Rīgas pašvaldības policijas,Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekocijas .Konferencē apsprieda aktuālus darba aizsardzības jautājumus:
Darba aizsardzība Latvijā – vakar, šodien, rīt...

26.04.2019. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja I.Lāčauniece piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Dzimumu līdztiesības padomes sēdē.....

05.04.2019. LBAS arodbiedrību biedru priekšrocība – iespēja izmantot krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sastāvā esošo arodbiedrību biedriem ir lieliska iespēja un priekšrocība – izmantot krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus. Vairākām LBAS dalīborganizācijām ir savas krājaizdevu sabiedrības... 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darboties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības. Darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas intereses:

- strādājošo brīvas apvienošanās tiesības,
- tiesības uz informāciju un konsultācijām ar darba devēju,
- strādājošo darba tiesības, t. sk. uz taisnīgu darba samaksu un sociālo garantiju paaugstināšanu,
- darba apstākļu uzlabošanu.

Arodbiedrība savā darbībā pastāvīgi risina uzdevumus, kuri nodrošina mērķu sasniegšanu un izmanto tādas darbības formas un metodes, kuras apmierina arodbiedrības biedru intereses.

Svarīgākie uzdevumi ir:
- sadarboties ar darba devēju biedru pārstāvēšanā darba tirgū, slēdzot Darba koplīgumus,
- veikt biedru izglītošanu,
- informēt biedrus un sabiedrību par arodbiedrības darbību,
- piedalīties darba aizsardzības procesu nodrošināšanā darbavietās,
- piedalīties starptautiskās arodbiedrības kustības aktivitātēs,
- piedalīties ekonomiskās un sociālās attīstības programmu izstrādāšanā, kuras skar darba apstākļus, darba samaksu un sociālos jautājumus,
- iesniegt priekšlikumus darba devēju lēmumu grozīšanai, apturēšanai vai atcelšanai, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu,
- veicināt jaunu biedru iesaistīšanu, iesaistīt arodbiedrības darbā jauniešus.

Mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei Arodbiedrība:

- rīko sarunas un konsultācijas ar darba devējiem Darba koplīguma noslēgšanai,
- kontrolē noslēgto Darba koplīgumu izpildi un sagatavo priekšlikumus to uzlabošanai,
risina jautājumus par arodbiedrības biedru taisnīgu darba samaksu un piedalās darba samaksas sistēmas pilnveidošanā,
- realizē arodbiedrības biedru apdrošināšanas programmas un veic pasākumus, lai izveidotu un pilnveidotu atsevišķu profesiju darbinieku priekšlaicīgu pensionēšanos,
- seko, lai darba devējs ievērotu darba aizsardzības noteikumus,
- risina darba strīdus,
- nodrošina informācijas pieejamību arodbiedrības biedriem.

VĒSTURE

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība dibināta 1997. gada 30. maijā, kad notika 1. kongress. Laika posmā no 1997. līdz 2015. gadam notikuši pieci kongresi. No 1997. līdz 2015. gadam priekšsēdētājas pienākumus veica Sniedze Sproģe, kura bija arī arodbiedrības dibināšanas iniciatore, Anda Strautniece un Lidija Legzdiņa. 2015. gada 29. aprīlī notika arodbiedrības 5. kongress, kurā valdes priekšsēdētājas amatā ievēlēja Inesi Lāčaunieci.
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrībā apvienoti biedri no visiem Latvijas reģioniem - Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un galvaspilsētas Rīgas.

STATŪTI

STRUKTŪRA

Lēmējinstitūcija 

 

Kongress - Kongresa delegātus ievēl arodorganizācijas

Padome - Padomes locekļus izvirza Kongresa delegāti, un padomes locekļus ievēl Kongress

Revidents  - Revidenta kandidatūru izvirza Kongresa delegāti, un Revidentu ievēl Kongress

 

Izpildinstitūcijas

 

Valde  - Valdes locekļu kandidatūras izvirza Kongresa delegāti, un valdes locekļus ievēl Kongress

Arodorganizācija - Arodorganizāciju izveido trīs biedri un ievēl komiteju

GRĀMATAS

Latvijas Brīvo arodbiedrība savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu "Atlīdzības likums ar komentāriem"

atlidzibaslikumsarkomentariem.pdf

Rokasgrāmata arodbiedrībām "ISO 45001 — Jaunā veselības un drošības standarta piemērošana darbavietā.

ETUC_rgr_lv.pdf