Latvijas Pašvaldību darbinieku informatīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbinieku informatīvā diena

Par likumdošanas iniciatīvām darba un sociālās sfēras jautājumos: Darba likums, valsts pensijas, pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensijas, citas likumdošanas iniciatīvas.
LR Saeimas deputāte Aija Barča- LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Arodbiedrības līdzdalība nelaimes gadījumu statistikas pilnveidošanā.
Problēma- absolūtais vairākums nelaimes gadījumu tiek noslēpti.
Ziedonis Antapsons- LBAS eksperts darba aizsardzības jautājumos
Valsts darba inspekcijas pārbaužu rezultāti pašvaldībās darba aizsardzības jomā – biežāk pieļautās kļūdas, piemērotie sodi.
Sandra Zariņa-Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja.
Uzticības personu loma darba aizsardzības jomā. Nelaimes gadījumu izmeklēšana. Pieredze konsultāciju darbā darba aizsardzības jautājumos.
Mārtiņš Pužuls- LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos.
Par Valsts kontroles revīzijām pašvaldībās –secinājumi, priekšlikumi darba pilnveidošanā un labās prakses piemēri.
Oskars Erdmanis- Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Trešā sektora vadītājs