“Sociālais dialogs – cienīgs darbs” 

2021.26.novembris 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Darbs ir noteiktu uzdevumu veikšana. Tā ir mērķtiecīga darbība, kurā cilvēks realizē savu potenciālu, pašapliecinās, attīsta savas spējas, raksturu un gribu. Tas ir attiecību veids, kurā dominē formālās attiecības - noteikts lomu sadalījums, skaidri pienākumi, un tajās ir maz emociju. Turpretī personīgas attiecības ir tieši pretējas - emocionālas, pienākumu sadalījums mainās atkarībā no situācijas, noskaņojuma. Lai gan darbs ir formālas attiecības, pašā darba vietā ļoti bieži veidojas arī personīgas attiecības, jo darbā mēs pavadām lielāko dienas daļu. Personīgās attiecības, mikroklimats var kļūt par noteicošu faktoru darbavietas izvēlē.

Par psiholoģiskajiem kontraktiem un pārmaiņām darba vidē seminārā aicinās palūkoties Līga Bērziņa, Uzvediba.lv vadītāja, biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja.

Semināra otrajā daļā notiks paneļdiskusija, kuras mērķis ir analizēt jautājumus par darba tiesiskajām attiecībām pašvaldībās, kā tiek organizēta darbinieku novērtēšana, grozījumi darba līgumos, darba līguma uzteikums.

Paneļdiskusijā piedalīsies  pašvaldību darbinieki  - praktiķi, juristi, personāla speciālisti.

 

Seminārs norisināsies  26.novembrī no plkst.11.00 līdz 14.00  tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs-Tiešraide“ Vai atverot šo saiti: 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-26-novembri-plkst-1100-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

<== Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci, 

tel.29277535,

e-pasts: lpda@lbas.lv

2021.7. oktobris

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības

AICINĀJUMS LATVIJAS PAŠVALDĪBĀM

 

7. oktobris ir starptautiskā Cienīga darba diena, tādēļ Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība  aicina visas Latvijas pašvaldības – ar sociālā dialoga palīdzību vairosim valsts ekonomisko  drošību!

 

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir savā sākuma stadijā. Tai ir savi ieguvumi, bet vēl aizvien ir daudz jautājumu, - kādas pārmaiņas mūs gaida un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus?

 

Īpaši svarīgi šajā laikā ir, lai pašvaldību struktūrvienību un iestāžu reorganizācija noritētu tiesiski un pamatoti, taču diemžēl ne visur tā notiek. Ne visās apvienotajās pašvaldībās ieklausās speciālistos, ir neskaidri darbinieku novērtēšanas mehānismi un amatu konkursi.

 

Neatņemama demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa ir sociālais dialogs, kas sevī ietver darbinieku iesaisti pašvaldības lēmumu  apspriešanā un pieņemšanā. Sociālais dialogs nozīmē arī darbinieku informēšanu un konsultēšanu, un darbinieku pārstāvis sociālajā dialogā  ir arodbiedrība. Savukārt arodbiedrības ekskluzīvās tiesības ir slēgt darba koplīgumu.

 

Apvienotajās pašvaldībās darba samaksa, sociālās garantijas un pieeja darba aizsardzībai ir atšķirīga. Lai arī ir ļoti pozitīvi piemēri, daudzviet darbinieki jūtas nedroši, jo ir risks, ka viņiem tiks samazināta darba  samaksa un sociālās garantijas. Tādēļ, lai nodrošinātu līdzsvaru darba tiesisko attiecību vidē, padarītu to prognozējamu un nodrošinātu sociālo mieru, aicinām jaunu Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu pieņemšanā iesaistīt arodbiedrības.

 

Aicinām iedvesmoties un pārņemt labāko praksi no apvienotajām pašvaldībām! Aicinām pieņemt jaunus darba koplīgumus, jo tie palīdz nodrošināt skaidras darba tiesiskās attiecības, un ieguvēji ir visi!

 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Priekšsēdētāja Inese Lāčauniece

 

2021.27. septembris

Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies, un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.

 

Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 24.septembrī rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.


Seminārā tika aplūkoti faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.
Seminārā dr.phil., starppersonu komunikācijas eksperts Edmunds Apsolons akcentēja, cik svarīga ir konstruktīva komunikācija, kā sarunāties, saprasties un sadarboties.


Kaspars Rācenājs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību konsultants iepazīstināja ar  aktuālo darba tiesībās.


Par darbinieku un darba devēju attiecībām  pašvaldībās pārmaiņu procesā runāja Sniedze Sproģe, Latvijas pašvaldību savienības padomniece


Pasākums īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

<==Semināra prezentācijas pielikumā.

 

2021.24. septembris

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs-Tiešraide“ 

 

Vai atverot šo saiti: 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

2021.24. septembris

 

Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies,  un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.

 

Sociālais dialogs var novērst konfliktus un radīt sociālo mieru. Sociālais dialogs ir sarunu process, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba ņēmēji jeb darbinieki.

 

Jaunajā reformā aktualizējas jautājumi darba tiesiskajās attiecībās , iespējami juridiski strīdi saistībā ar darbinieku neobjektīvu  novērtēšanu pirms darbinieku pārņemšanas jaunajā pašvaldībā vai darbinieku atlaišana netika precīzi noteikta. Tāpat  aktualizējas sociālās garantijas darbiniekiem un jaunu darba koplīgumu pieņemšana.

 

Darbiniekiem un darba devējiem jāspēj  pielāgoties dažādiem apstākļiem un sarunu partneriem, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Kā izvairīties no  konflikta un panākt  mierpilnu izlīgumu?

 

Tiks aplūkoti arī citi faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.

 

Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”. Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Semināra moto “Par cieņu, ieklausīšanos un dialogu “.

 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem būs iespējams saņemt Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības organizētajā seminārā.

 

Seminārs norisināsies  24.septembrī no plkst.10.00 līdz 13.30  tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai atverot šo saiti: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

<==Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

 

 

2021.7. aprīlis

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība realizē projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”.

Viena no projekta aktivitātēm ir sociālais dialogs starp darba devēju un arodbiedrību.

 

Sociālā dialoga viens no mērķiem ir Darba koplīguma noslēgšana. Izmantojot projektā dotās iespējas, Jaunpils novada domes arodorganizācija un tās  priekšsēdētāja Vija Rasa sagatavoja Darba koplīguma projektu. Notika saskaņošanas process ar darba devēju Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri.

 

Kopīgā darba rezultātā tika parakstīts Darba koplīgums, kas nodrošinās darbinieku sociālās garantijas, uzlabos darba  vidi un veicinās darba devēja un arodbiedrības savstarpējo sadarbību.

 

 

 

<==Darba koplīgumu paraksta Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Jaunpils novada domes arodorganizācijas priekšsēdētāja Vija Rasa.

2020.17. septembris

Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijas"
Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”

 

2020.gada 17.septembrī, plkst.10.00

 

Veidenbauma iela 2,viesnīca “Tigra”, Priekuļos, Priekuļu novadā

 

Darba kārtība(pielikumā).

Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā" semināra  “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Priekuļu novadā, Priekuļos ,piedalījās  pašvaldību darbinieki  un darba devēji   no Vidzemes pašvaldībām.

Semināra dalībnieki noklausījās  iekšējās komunikācijas ekspertes Ievas Zaumanes lekciju par iekšējo komunikāciju kā atslēgu sadarbībai un iesaistei.
 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls informēja par darba aizsardzības jautājumiem, aizsardzības līdzekļiem COVID- 19 pandēmijā. M.Pužuls akcentēja, kādi  darba aizsardzības pasākumi jānodrošina attālināti strādājošiem darbiniekiem.
 

Darba koplīguma  tiesisko regulējumu Darba likumā un Atlīdzības likumā prezentēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs.

 

 

2020.11. jūnijs

 

 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina piedalīties vebinārā 

 

“Starpinstitūciju sadarbība sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā – labā prakse un inovatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā”

 

kas notiks 11. jūnijā 

plkst. 13.00-15.30

 

Vebināra mērķis ir praktiskās pieredzes un informācijas apmaiņa par startinstitūciju sadarbību, risinot sociālās jomas aktuālos jautājumus Latvijas un Norvēģijas pašvaldībās. Par aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu senioriem Rīgā stāstīs Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors. Tukuma novada Sociālā dienesta direktore Ina Balgalve dalīsies pieredzē, kā tiek risinātas vardarbības ģimenēs situācijas Tukuma novadā. Savukārt Saldus novada Sociālā dienesta direktore Ina Behmane iepazīstinās ar bērnu tiesību aizsardzības darba pieredzi Saldus novadā. Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) vecākā padomniece Hanne Ingerslev raksturos, kā globālās pandēmijas izraisītā ārkārtas situācija ir ietekmējusi sociāli neaizsargātās ģimenes Norvēģijā un kā tiek organizēta palīdzība tām. Kjell Arne Lie sniegs ieskatu, kā Hortenas pašvaldība organizēja darbu ar sociāli neaizsargātiem bērniem koronavīrusa krīzes laikā savā pašvaldībā.

 

Vebināra darba kārtība pievienota pielikumā - programma 11.06.2020_ LV.pdf

 

Vebinārs notiks ZOOM platformā. Saite tiks izsūtīta reģistrētajiem dalībniekiem. 

 

Aicinām reģistrēties dalībai seminārā līdz 10. jūnijam.

 

Reģistrācijas anketa ŠEIT

 

Vebināra darba valodas – latviešu un angļu, sinhronā tulkošana nodrošināta.

 

Vebinārs notiek projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

 

2020.23. aprīlis

Notiks projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas VIDEOKONFERENCE

 

Šī gada 23.aprīlī, plkst. 11.00, Latvijas pašvaldību savienībā (LPS) notiks projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference, kas norisināsies latviešu un angļu valodā.

Pasākuma programma skatāma Videokonferences_programma.docx    vai ŠEIT.

 

Videokonferenci ikviens interesents aicināts vērot tiešraidē  ŠEIT vai LPS vietnes sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”,

kā arī YouTube kanālā ŠEIT.  Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

 

Videokonferences laikā projekta atklāšanas uzrunu teikts Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

 

Videokonferences laikā tās dalībnieki dalīsies sociālā dialoga pieredzē Norvēģijā, Latvijā un Eiropā, stiprinot sadarbību un uzticību starp dialoga partneriem, lai tas sniegtu praktiskus ieguvumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

 

Projekta mērķis ir veicināt cienīga darba principu ieviešanu sociālajā jomā, lai efektīvi uzlabotu darba vidi Latvijā, īstenojot sociālo dialogu. Projektu īsteno ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu, tā norise būs 2 gadus.

 

Projektā realizē četri partneri – Latvijas Pašvaldību savienība kā vadošais partneris, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS) un Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet).


23.aprīlī notika projekta “Cienīgs  darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference .
Videokonferences ieraksts  -  ŠEIT

 

2020.01. aprīlis

CIENĪGS DARBS SOCIĀLĀS JOMAS DARBINIEKIEM LATVIJĀ

 

Projekta mērķis – veicināt cienīga darba principu īstenošanu sociālā jomas darbinieku darba vides uzlabošanai Latvijā, izmantojot sociālo dialogu šī mērķa sasniegšanai

 

Projekta partneri: Latvijas Pašvaldību savienība (vadošais partneris), Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS), Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet)

 

Projekta ieviešana: 01.04.2020.-31.03.2022.

 

Projekta aktivitātes:

  • Reģionālie semināri un individuālās konsultācijas ar pašvaldībām, lai veicinātu sociālo dialogu starp darba devējiem un arodbiedrībām;
  • Diskusiju un profesionālie mācību semināri pašvaldību politiķiem un sociālo dienestu vadītājiem un speciālistiem;
  • Rekomendāciju izstrāde cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā.

 

Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu