LPDA informatīvās dienas apskats

Informatīvajā dienā tika atklāta ar darba aizsardzības filmas „Tu esi pamanīts” prezentāciju.Mūsu arodbiedrība filmas uzņemšanai finansējumu ieguva piedaloties Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta filmu konkursā.

Jaunumi invaliditātes noteikšanā 2016.gadā

Dagmāra Pandere – Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rīgas apvienotās nodaļas vadītāja
Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.Uzticības persona loma un nozīme

Ziedonis Antapsons - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperts darba aizsardzības jautājumos
Darbinieku veselības veicināšana 

Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga - darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas Vecākā eksperte
Situācija valsts un pašvaldības iestādēs Valsts darba inspekcijas skatījumā-aktuālie pārbaudes rezultāti darba aizsardzības un darba tiesību jomā, labās prakses un varbūt ne tik labās prakses piemēri 

Sandra Zariņa – Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja
Nelaimes gadījumu pieteikšana, izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija 

Mārtiņš Pužuls - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba aizsardzības speciālists darba aizsardzības jautājumos
Darba tiesības un darba drošība – kādas instrukcijas, noteikumus u.c. dokumentus jāparaksta darbiniekam, darbinieka pienākumi un atbildība parakstot šādus dokumentus un kā tas var ietekmēt darba tiesiskās attiecības 

Mārtiņš Pužuls - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba aizsardzības speciālists darba aizsardzības jautājumos Karīna Platā - juriste, maģistre personāla vadībā